Organizuojamas pakartotinis viešas svarstymas

Organizuojamas pakartotinis viešas svarstymas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Krėvos gatvės atšakos iki įvažiavimo į naujai užstatomą gyvenamųjų namų kvartalą Marijampolės sav., Marijampolės sen., Triobiškių k. susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt) TPD Nr. S-VT-18-17-661.

Rengimo pagrindas: 2017 m. liepos 31 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-209 „Dėl susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 003, el. paštas –  administracija@marijampole.lt.

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 261 7581, faksas (8 5) 212 7941; el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslas: suplanuoti kelio ruožo - Marijampolės sav. Marijampolės sen. Triobiškių k. Krėvos gatvės atšakos iki įvažiavimo į naujai užstatomą gyvenamųjų namų kvartalą – infrastruktūrą, kurios reikia siekiant rekonstruoti šį ruožą į D2 kategorijos gatvę, numatyti teritorijas, kuriose bus įrengiama minėta infrastruktūra, numatyti motyvuotai pagrįstas vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Specialiojo plano uždaviniai: numatyti D2 kategorijos gatvės vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti – nustatyti konkrečius žemės sklypus ar jų dalis, kuriuos numatoma naudoti visuomenės poreikiams, ir parengti sprendinius, kurių reikia sprendimui dėl šios žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios priimti. Parengti žemės sklypų (jų dalių), esančių Marijampolės sav. Marijampolės sen., Triobiškių k., numatomų paimti visuomenės poreikiams D2 kategorijos gatvės vystymui, sąnaudų ir naudos analizę. Parengti specialiojo plano sprendinius vadovaujantis racionalumo, ekonomiškumo ir operatyvaus eismo organizavimo principais, atsižvelgiant į teritorijos esamą ir planuojamą užstatymą, vengiant neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir žmonių gyvenimo kokybei. Numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Susipažinti su parengtu specialiuoju planu nuo 2019-04-03 iki 2019-04-17 galima:

  • Marijampolės savivaldybės administracijos, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 307 kab. (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Arvydas Bekeris 8 343 90 033) ir internetiniame puslapyje www.marijampole.lt;
  • Plano rengėjo buveinėje (Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45). Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt;
  • LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-18-17-661);
  • Parengto specialiojo plano viešas susirinkimas įvyks Marijampolės savivaldybės administracijos, architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 307 kab. 2019-04-17 11:00.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-18-17-661) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefonu numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt).

PRIDEDAMA:

  1. Aiškinamasis raštas
  2. Sklypų ribų brėžinys M 1:1000
  3. Sprendinių brėžinys M 1:1000

Marijampolės savivaldybės informacija

*Organizatorių skelbimo kalba netaisyta

Close