Taryba

LSDP Marijampolės skyriaus tarybos funkcijos:

 • Šaukia konferenciją;
 • Pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką, rinkimų štabo vadovą bei  tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną;
 • Iš tarybos narių renka prezidiumą;
 • Organizuoja partijos nutarimų vykdymą;
 • Registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą,
 • Tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus;
 • Parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;
 • Nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams;
 • Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą;
 • Aptaria ir priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į savivaldybės mero, jo pavaduotojų, administracijos direktorius ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje;
 • Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų, suteikia jo įgaliojimus vienam iš pavaduotojų, iki konferencijos;
 • Nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis;
 • Etikos ir procedūrų komisijos teikimu, pareiškia papeikimą arba pašalina iš partijos.

 

Tarybos nariai:

Close