Valstybės pagalba kiaulių laikytojams – nuo rugsėjo 3 d.

Valstybės pagalba kiaulių laikytojams – nuo rugsėjo 3 d.

Kiaulių laikytojams bus kompensuojami nuostoliai, patirti dėl afrikinio kiaulių maro (AKM) grėsmės. Valstybės pagalba bus teikiama pagal trejas rugpjūčio 27 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas taisykles, kuriose reglamentuotas paramos teikimas dėl AKM paskerdusiems kiaules, įsigijusiems biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones ar įsigijusiems kitus ūkinius gyvūnus.

Kompensuojami nuostoliai paskerdusiems kiaules

Pagal Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisykles, kiaulių laikytojams bus mokama 100 eurų išmoka už kiekvieną paskerstą kiaulę.

Pagalba teikiama pareiškėjams, laikantiems kiaules rajonuose, kuriuose 2018 metais nustatyti AKM atvejai, t. y. rasta užsikrėtusių šernų ir (arba) kiaulių (informaciją skelbia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), ir kurie:

 • paskutinį mėnesį prieš taisyklių įsigaliojimą laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Ūkinių gyvūnų tvarkos aprašas), nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje, ir laikotarpiu nuo taisyklių įsigaliojimo iki 2018 m. gruodžio 31 d. paskerdė visas savo laikomas kiaules;
 • sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl AKM;
 • įsipareigoja 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių;
 • nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąją rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pareiškėjai teikti paraišką ir kitus būtinus dokumentus kviečiami savivaldybėse pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą  nuo š. m. rugsėjo 3 d. iki 2019 m. vasario 1 d. Daugiau informacijos čia.

Įsigijusiems biologiniam saugumui reikalingas priemones

Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams, įsigijusiems biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones, numatytas Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklėse.

Pagalba už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą bus teikiama pareiškėjams, kurie:

 • sudarė sąlygas VMVT atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;
 • įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones;
 • paskutinį mėnesį prieš taisyklių įsigaliojimą laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios vadovaujantis Ūkinių gyvūnų tvarkos aprašo nustatyta tvarka suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB) iki paramos paraiškos pateikimo dienos;
 • nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąją rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Kiaulių laikytojams gali būti kompensuojama iki 90 proc. įsigijimo išlaidų už šias biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones:

 • tvorą, skirtą kiaulių laikymo vietai aptverti;
 • vartus, skirtus patekti į kiaulių laikymo vietą;
 • langus, skirtus kiaulių laikymo patalpai;
 • pašarų terminio apdorojimo įrangą;
 • dezinfekcinius barjerus asmenims ir (ar) transporto priemonėms;
 • dezinfekcinius purkštuvus;
 • plovimo, valymo, dezinfekcijos įrangą ir priemones;
 • konteinerius, skirtus laikyti gaišenoms;
 • priemones nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (pvz.: insekticidinės lempos tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės);
 • asmens higienos priemones (vienkartinius ar daugkartinio naudojimo darbo rūbus ir avalynę) ir kt.;
 • asmenų persirengimo patalpų įrangą (dušus, rūbų spintas, skalbyklų įrangą). Šios išlaidos kompensuojamos tik kiaulių laikytojams, laikantiems daugiau nei 10 kiaulių arba bent 1 paršavedę su prieaugliu arba be prieauglio.

Pareiškėjai teikti paraišką ir kitus būtinus dokumentus kviečiami savivaldybėse pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą  nuo š. m. rugsėjo 3 d. iki spalio 15 d. Daugiau informacijos čia.

Įsigijusiems kitus ūkinius gyvūnus

Ūkininkams už kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimą numatytas paramos teikimas vadovaujantis Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklėmis.

Pagalba teikiama pareiškėjams, laikantiems kiaules rajonuose, kuriuose 2018 metais nustatyti AKM atvejai, t. y. rasta užsikrėtusių šernų ir (arba) kiaulių (informaciją skelbia VMVT), ir kurie:

 • paskutinį mėnesį prieš taisyklių įsigaliojimą laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios vadovaujantis Ūkinių gyvūnų tvarkos aprašo nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos CDB, ir vykdydami VMVT nurodymus paskerdė, sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl AKM ligos, arba patys atsisakė kiaulių auginimo, išskersdami visas savo kiaules;
 • sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl AKM;
 • įsipareigoja trejus metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;
 • įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos Ūkinių gyvūnų tvarkos aprašo nustatyta tvarka suženklino, įregistravo CDB.
 • nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pagal Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles, atlyginama iki 90 procentų, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur vienam pareiškėjui kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų. Paaiškėjus, jog lėšų poreikis pagal pateiktas paraiškas išlaidoms kompensuoti visiems pagalbos gavėjams viršija einamaisiais metais pagalbai skirtas lėšas, pagalbos suma kiekvienam pagalbos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui. Kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma gali būti mažinama ne daugiau kaip 40 proc. Priėmus sprendimą sumažinti apskaičiuotą pagalbos sumą, atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skirtas lėšas, likusi pagalbos dalis, kuria buvo sumažinta kompensacijos suma, nėra išmokama.

Pareiškėjai teikti paraišką ir kitus būtinus dokumentus kviečiami savivaldybėse pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą  nuo š. m. rugsėjo 3 d. iki spalio 15 d. Daugiau informacijos čia.

Visais minėtais pagalbos teikimo atvejais bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam pareiškėjui (t. y. vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje), per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip 15 000 Eur, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje. Taip pat ūkio subjektams, vykdantiems veiklą pirminės gamybos sektoriuje, skiriamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos bendra suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 priede nurodytos nacionalinės ribos.

Primename, kad Marijampolės savivaldybėje iki rugsėjo 4 d. nustatyti du AKM židiniai (Patašinės k.).

Visi kiaulių laikytojai privalo laikytis biosaugos reikalavimų!!!

Afrikiniu kiaulių maru serga tik naminės ir laukinės kiaulės, šernai. Kitiems gyvūnams ir žmonėms šią ligą sukeliantis virusas nepavojingas. Užsikrėtusių kiaulių mėsą draudžiama vartoti ne dėl pavojaus užsikrėsti žmonėms, o dėl galimybės, kad per mėsą, kraują, vidaus organus pavojingas virusas bus išplatintas už ligos židinio ribų. Afrikinis kiaulių maras yra žmonėms nepavojinga liga – jie nesusirgs, net jei suvalgytų užkrėstos mėsos. Marijampolės VMVT šiltuoju metų laiku rekomenduoja nelaikyti kiaulių, nes kyla didelis pavojus plisti AKM virusui.

Detalesnė informacija apie AKM patalpinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklapyje adresu http://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-sveikata/gyvunu-ligos/afrikinis-kiauliu-maras

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Close